Czy rachunki za internet można odpisać od podatku? [ULGA INTERNETOWA]

Czy rachunki za internet można odpisać od podatku?

Jeżeli jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych płacimy za użytkowanie sieci Internet to oznacza, iż będziemy mogli skorzystać z tak zwanej ulgi internetowej, ale tylko i wyłącznie pod kilkoma warunkami przedstawionymi poniżej.

Warunki skorzystania z ulgi internetowej

Po pierwsze odliczenia w ramach ulgi internetowej możemy dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystaliśmy z tej ulgi.

Po drugie należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci internet. Dokumenty te w szczególności powinny zawierać: dane identyfikujące nas, jako kupującego lub odbiorcę usługi, dane sprzedającego (czyli dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty (przykładowo faktury VAT, rachunki, dowody wpłaty albo potwierdzenie przelewu).

Po trzecie odliczenia możemy dokonać jeśli w latach wcześniejszych nie korzystaliśmy z tej ulgi lub po raz pierwszy skorzystaliśmy z niej w zeznaniu za rok poprzedni.
Pamiętajmy też, iż jeśli zaliczyliśmy te wydatki do kosztów uzyskania przychodów albo zostały one odliczone zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie to nie będziemy mogli zastosować tego odliczenia.

Jakie wydatki możemy doliczyć?

Odliczamy wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem internetu. Nie jest to zależne od miejsca, w którym z niego korzystaliśmy czy formy dostępu. Zatem odliczymy wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu przykładowo w kawiarence internetowej czy miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze albo bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze czy naszym telefonie komórkowym.

Nie odliczymy natomiast wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę i modernizację, a także serwis i obsługę techniczną sieci internet, jeśli dostęp do internetu jest tylko i wyłącznie jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok telewizji kablowej lub telefonu stacjonarnego. Warto dodać, iż z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi powinna wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.
 
Pamiętajmy też, że odliczyć możemy całą kwotę wskazaną do zapłaty (chodzi o kwotę brutto).

Limit odliczenia

Roczny limit ulgi internetowej wynosi 760 zł oraz dotyczy podatnika. W praktyce oznacza to, iż odliczamy wydatki faktycznie poniesione przez nas w danym roku podatkowym z tytułu użytkowania przez nas sieci internet w kwocie nie wyższej niż 760 zł.
Odliczenie to nie może być większe niż dochód z danego roku. Kwota, która nie znajdzie pokrycia w dochodach nie będzie podlegała odliczeniu w kolejnych latach.

Kto odliczy ulgę internetową?

Skorzystają z niej podatnicy podatku dochodowego obliczanego na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (w tej sytuacji odliczeń dokonamy od dochodu), a także podatnicy podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w tej sytuacji odliczymy daną kwotę od przychodu).

Warto też wyraźnie zaznaczyć, że jeśli umowę dostępu do internetu zawarło wspólnie kilka osób, to wówczas każdej z nich przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. Warunek jednak jest taki, iż każda z tych osób musi posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tego tytułu. W praktyce oznacza to, iż w przypadku, kiedy każdy z małżonków chce skorzystać z odliczenia to na fakturze powinny być wymienione imiona oraz nazwiska obojga małżonków. Jeśli rozliczając się wspólnie jeden z małżonków nie ma już prawa do ulgi na internet to wówczas tę ulgę może rozliczyć małżonek, w sytuacji kiedy jej jeszcze nie rozliczał albo po raz pierwszy rozliczał rok temu – rachunki muszą być wystawione na jego nazwisko.

Którą deklarację wybrać?

Odliczyć ulgę za internet można zrobić poprzez złożenie zeznania podatkowego dowolnie przez nas wybraną metodą – również w formie PIT przez Internet.  Do zeznania PIT-28, PIT-36 albo PIT-37 trzeba dołączyć formularz PIT-O, w którym to formularzu podatnik jest zobowiązany wykazać swoje prawo do przysługującej mu ulgi internetowej.