Wczasy pod gruszą – czy trzeba je rozliczać w PIT?

Wczasy pod gruszą to dodatek wakacyjny, który otrzymuje w Polsce wielu pracowników, zwłaszcza tych zatrudnionych w publicznych zakładach pracy. Jak wskazują przepisy, opłata do wypoczynku objęta jest limitowanym zwolnieniem z PIT. Ustawodawca uzasadnia, że ma to związek z finansowaniem działalności socjalnej.  
Wcz

asy pod gruszą – pieniężne wsparcie wypoczynku  pracowników

Wczasy pod gruszą od wielu lat są bardzo popularną formą finansowego wspierania wypoczynku dla pracowników, którzy organizują go samodzielnie. Świadczenie pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w skrócie ZFŚS. Obowiązek stworzenia w firmie takiego organu ciąży na pracodawcach, którzy zatrudniają więcej niż 20 pracowników. Z kolei w przypadku osób prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych liczba zatrudnianych osób nie ma żadnego znaczenia, zatem muszą oni bezwarunkowo utworzyć ZFŚS. 
 

Wczasy pod gruszą. Czy trzeba je rozliczać w PIT?

Wczasy pod gruszą to pomoc socjalna w formie dopłaty do urlopu, która zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) pod warunkiem, że opiewa ona na kwotę mniejszą niż 380 złotych rocznie. Wskazuje na to art. 24 ust. 1 pkt 67 ustawy uchwalone 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.). Powyższe zwolnienie można stosować, gdy zostanie spełnionych kilka warunków. Pierwszy z nich polega na tym, że wypłacane przez pracodawcę świadczenie musi być związane z wykonywaniem działalności socjalnej. Oprócz tego musi ono być finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź funduszu związków zawodowych. Wczasy po gruszą mogą mieć postać pieniężną bądź rzeczową. W obu przypadkach nie mogą one opiewać na kwotę wyższą niż 380 złotych w danym roku podatkowym. Należy mieć na uwadze, że limit ten musi być odnoszony nie do wartości jednostkowego świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z ZFŚS w konkretnym roku podatkowym, ale do wszystkich świadczeń, które są objęte zakresem zwolnienia. 

Jeżeli pracodawca przyznaje pracownikowi w roku podatkowym świadczenia na kwotę wyższą niż 380 złotych, powstała nadwyżka musi być doliczona do przychodów pracownika ze stosunku pracy oraz opodatkowana. W związku z tym, nadwyżka zwiększy podstawę naliczenia zaliczki na podatek PIT, którą musi odprowadzać pracodawca. Z przychodem mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik otrzymuje świadczenie bądź otrzymuje je do swojej dyspozycji w miesiącu wypłaty ustalonej kwoty.  

Świadczenia wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które są zgodne z zasadami ich przyznawania, są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Innymi słowy, od tych świadczeń pracodawca nie musi odprowadzać składek do ZUS .

Kwota wczasów pod gruszą powinna zależeć od ogólnej sytuacji ekonomicznej każdego z pracowników – w tej kwestii bierze się również pod uwagę ich sytuację rodzinną oraz życiową. Pracodawcy mogą również podjąć decyzję o tym, że wszyscy pracownicy otrzymują świadczenie na równych zasadach bez względu na ich sytuację ekonomiczną i rodzinną.